นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการใช้กล้องวงจรปิด

ไอจีคลินิกใช้อุปกรณ์กล้องวงจรปิด (“CCTV”) ในการเฝ้าดูแลพื้นที่ภายในและรอบๆ อาคารสถานที่ เพื่อคุ้มครองชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สิน  ไอจีคลินิกเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า พนักงาน กรรมการ ผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ผู้มาเยือน หรือบุคคลใดๆ ทั้งหมดที่เข้ามาในพื้นที่ที่มีการเฝ้าดูแลภายในอาคารและสถานที่ผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (เรียกรวมกันว่า “ท่าน”) นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการที่ไอจีคลินิก เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และโอนข้อมูลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลได้  (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) เกี่ยวกับท่าน

ไอจีคลิกนิกมีการพิจารณาทบทวนและอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บจากกล้องวงจรปิด

เราจะทำการเก็บภาพเคลื่อนไหวหรือภาพนิ่งซึ่งสามารถที่จะสามารถจดจำได้ว่าเป็นท่าน เสียงของท่าน เมื่อเข้าไปในพื้นที่ที่ได้ทำการตรวจสอบภายในสถานที่ อาคาร และพื้นที่ใดๆ ของเรา ผ่านระบบและอุปกรณ์ CCTV

วัตถุประสงค์ในการติดตั้งและจัดเก็บข้อมูลจากกล้องวงจรปิด

เพื่อปกป้องสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงทรัพย์สินของท่าน
เพื่อปกป้องอาคาร สถานที่ และทรัพย์สินจากความเสียหาย ความขัดข้อง การทำลายทรัพย์สิน และอาชญากรรมอื่นๆ
เพื่อควบคุมการเข้ามาภายในอาคารและเพื่อการรักษาความปลอดภัยของอาคาร บุคลากร พนักงาน และผู้มาติดต่อ รวมทั้งทรัพย์สินและข้อมูล ของเราที่ตั้งอยู่หรือเก็บไว้ในสถานที่นั้นๆ
เพื่อสนับสนุนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการขัดขวาง ป้องกัน และตรวจจับอาชญากรรม รวมถึงการฟ้องร้องเมื่อเกิดอาชญากรรม
เพื่อช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทอย่างมีประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นในขณะทำการลงโทษทางวินัยหรือการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
เพื่อช่วยเหลือในการสอบสวนหรือกระบวนพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส
เพื่อนำไปใช้ในการพิสูจน์หรือหักล้างในการดำเนินคดีทางแพ่ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีแรงงาน
เพื่อยืนยันตัวบุคคลและเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
เราจะติดตั้งกล้องวงจรปิดในที่ที่เห็นได้ง่ายในอาคารและพื้นที่ต่างๆของเรา ยอกเว้นบางพื้นที่ เช่นห้องน้ำ

การเปิดเผยข้อมูล

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านในระบบ CCTV ไว้เป็นความลับ และจะทำการเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเฉพาะภายในบริษัท ในกรณีอื่นๆ ข้อมูลของท่านอาจถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานและผู้มีอำนาจของรัฐที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นและมีการกำหนดให้ทำได้ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ภาพจะถูกเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 30 วัน เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ภาพที่บันทึกไว้โดยกล้องวงจรปิดใดๆ จะถูกลบโดยอัตโนมัติ

มาตรการรักษาความปลอดภัย

เราจะจัดให้มีระบบเทคนิค และการบริหารจัดการมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันข้อมูลจากระบบ CCTV และข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านจากการถูกทำลาย การสูญหาย การเข้าถึง การใช้งาน การเปลี่ยนแปลง หรือการเปิดเผย โดยไม่ได้ตั้งใจ โดยผิดกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต
อีกทั้งเรายังจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากพนักงาน ตัวแทน พนักงานชั่วคราว และหน่วยงานภายนอกต่างๆให้เป็นไปตามความจำเป็นเท่านั้น ตามคำแนะนำและแนวทางที่ได้กำหนดไว้เพื่อรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลและกำหนดกระบวนการทำงานเพื่อบริหารจัดการในกรณีที่มีเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และแจ้งเหตุการละเมิดให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัท เพื่อเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

หากท่านมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยประการใด หรือมีความประสงค์ที่จะสิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลระบบ CCTV โปรดติดต่อเรา ผ่านช่องทางต่อไปนี้

อีเมล: contact@igclinicth.com
Line: @igclinic

จัดทำนโยบายโดย IG CLINIC (www.igclinicth.com)