นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Privacy Policy)

หลักการและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ไอจีคลินิกให้ความสำคัญ และเคารพความเป็นส่วนตัวและตระหนักถึงการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล รวมถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) เพื่อให้มั่นใจว่าไอจีคลินิก มีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล การบริหารจัดการ และการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ชอบเขตในการใช้

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ มีขอบเขตครอบคลุม การเก็บรวบรวม การใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์อื่นๆ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ และตามที่กฎหมายกำหนด โดยข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้ระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อใช้ในการให้บริการและการปรับปรุงพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้น
เพื่อใช้ในกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์ การโฆษณา และการสื่อสาร
เพื่อใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และ วิจัยทางการตลาด

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ

ข้อมูลการติดต่อชื่อที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
ข้อมูลประวัติในการเข้ารับบริการ รวมถึงการชำระเงิน
ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น ชื่อในสื่อสังคมออนไลน์ ID รูปโปรไฟล์ รูปถ่าย และวีดีโอ รวมถึงประวัติแชทที่ส่งข้อความ โดยจะไม่นำไปเปิดเผยเผนแพร่หากไม่ได้รับการอนุญาตหรือยินยอม
ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว(Sensitive Data) เช่น ข้อมูลสุขภาพ ประวัติคนไข้ ซึ่งทางไอจีคลินิกดำเนินกิจการสถานพยาบาลโดยมีการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว
การใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ www.igclinicth.com เว็บไซต์ www.igclinicth.com มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการดำเนินงานของเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ www.igclinicth.com ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policy) ของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดย บุคคลที่สาม

ไอจีคลินิกมีการใช้งาน ซอฟท์แวร์ และ บริการจาก บุคคลที่สาม โดยอาจมีการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ให้บริการอื่นๆดังนี้

Google Analytics
Facebook Pixel/Conversion API
Google Tag Manager
Google Ads Conversion API
LINE Tag
LINE API
Tiktok Pixel
Google Maps Embedded
Youtube Embedded

กรณีที่มีการเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา สื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่นๆ คุกกี้บางประเภท และ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ อาจมีการจัดการโดยบุคคลที่สาม จึงแนะนำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ศึกษาและทำความเข้าใจนโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามเพิ่มเติมด้วย

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิในการขอดูและคัดลอกข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและ ขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
สิทธิ์ที่จะขอลบข้อมูล ที่ลงทะเบียนอยู่ในระบบ โดยสามารถแจ้งความประสงค์ในการลบข้อมูลได้ ตามช่องทางติดต่อในหัวข้อการติดต่อในนโยบายนี้
สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้เกิดความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมได้
ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถปฎิเสธ การใช้งานคุกกี้ ได้จาก หน้าต่างแจ้งเตือนการใช้งานคุกกี้ ที่หน้าเว็บไซต์
ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถลบข้อมูลคุกกี้ทั้งหมด ได้จากเว็บบราวเซอร์ที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ใช้งาน โดยท่านสามารถศึกษาวิธีการลบคุกกี้ ออกจากเว็บบราวเซอร์ จากเว็บไซต์ของผู้พัฒนาเว็บบราวเซอร์นั้น

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ไอจีคลินิกให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน และจะใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อคุ้มครองข้อมูลของท่านให้ปลอดภัยอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ การแก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ ดังนั้น เราจึงได้ใช้เทคโนโลยี และกำหนดนโยบายต่างๆ ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ปลอดภัยจากการลักลอบเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และจากการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม เราจะใช้เทคโนโลยีใหม่ที่สามารถหาได้เพื่อปรับปรุงมาตรการเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในเวลาอันสมควร รวมถึงการจัดให้มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลอยู่เสมอ

บนเว็บไซต์ www.igclinicth.com อาจจะมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ หรือท่านอาจใช้ลิงก์ในเว็บไซต์อื่นเพื่อเข้ามาในเว็บไซต์ของเรา เราขอให้ท่านเข้าใจว่า เว็บไซต์ www.igclinicth.com ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบต่อนโยบาย และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆได้ ดังนั้นขอให้ท่านศึกษา นโยบาย และ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเว็บไซต์ ที่ท่านเยี่ยมชม ก่อนและหลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราผ่านลิงก์เชื่อมโยงบนเว็บไซต์ด้วย

อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ www.igclinicth.com ไม่สามารถที่จะควบคุมดูแล หรือรับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลส่วนตัวโดยบุคคลภายนอก หรือ องค์กรภายนอก ที่ได้รับข้อมูลจากท่านผ่านทางเว็บไซต์นี้ เราจึงขอแนะนำให้ท่านพิจารณา การยอมรับหรือการปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ จากบุคคลที่สาม ตามที่เราได้แจ้งข้างต้นถึงสิทธิที่ท่านสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้เหล่านี้ได้ด้วยตนเอง

ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อ ผ่านช่องทางต่อไปนี้

อีเมล: contact@igclinicth.com
Line: @igclinic

จัดทำนโยบายโดย IG CLINIC (www.igclinicth.com)